Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke Hof van Kijk-Uit zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wij zij persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie bestaat uit:

Betreffende personeelsgegevens:
Voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer, IBAN, geboortedatum, functie, datum in dienst, salarisschaal, salaris, dienstverband en collectieve ziektekostenverzekering (indien van toepassing), functioneringsgegevens, verzuimgegevens en Verklaring Omtrent Gedrag.

Betreffende cliëntgegevens:

Voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer, bron BSN, geboortedatum, indicatiegegevens, datum in zorg, datum uit zorg, uitvoerend team (zorgboerderij), aanwezigheid registratie, zorginhoudelijke gegevens.
Overige gegevens zorgboerderijen:
De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.
De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens onder andere ten behoeve van de salarisadministratie, personeelsadministratie, de verzuimregistratie, de cliëntenadministratie, voor het verrichten van declaraties naar het zorgkantoor en gemeenten, zorgboerderij administratie en voor het aanmaken en verwerken van de boeren(inkoop)facturen.

Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Josta Zijlstra p/a Hof van Kijk-Uit Oude Schulpweg 4 1901 NV Castricum

page1image2815200608page1image2815200880page1image2815201184

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke Stichting Landzijde heeft mede namens de bij haar aangesloten zorgboerderijen een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:

Naam: Telefoon: e-mail:

P.C.A. Vlaar
0299-223514 / 06-11210991 peter@landzijde.nl

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, maar bijvoorbeeld via de Zorgkantoren of gemeenten is verkregen informeert de Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. De verwerkingsverantwoordelijke deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met externe partijen, waaronder Adapcare (softwareleverancier cliëntenregistratiesysteem en ECD), LandmercPlus (Vanzelfsprekend / Resultaat Meetsysteem), gemeenten en behandelaars.

Wijziging privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.