Algemene gedragscode
Hof van Kijk-Uit (voor alle vrijwilligers en medewerkers)
Ingangsdatum: 1 maart 2020

Inleiding

Deze gedragscode omvat drie uitgangspunten voor de omgang met elkaar binnen het Hof van Kijk-Uit: Iedereen die werkt binnen onze Stichting voelt zich prettig, veilig en gerespecteerd. Deze omgangsregels gelden voor zowel medewerkers als vrijwilligers. We zijn ons ervan bewust dat het bieden van ondersteuning betekent dat we ruimte bieden en grenzen stellen. In deze gedragscode maken we daarom afspraken hoe we als medewerker en vrijwilliger professioneel handelen. In het kader van integriteit maken wij afspraken over onze relatie met Hof van Kijk Uit. Deze code maakt integraal onderdeel uit van alle arbeids-, stage en vrijwilligers-overeenkomsten. Dat betekent dat alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en eventueel uitzendkrachten die werkzaam zijn bij het Hof van Kijk-Uit zich verbinden aan deze gedragscode.

Kernwaarden

In de kernwaarden van Hof van Kijk-Uit verwoorden wij wat voor ons wezenlijke uitgangspunten zijn die ons verbinden. Door de kernwaarden te integreren in ons dagelijks handelen, laten wij zien waar wij als organisatie voor staan. De kernwaarden vormen onze professionele identiteit en bieden een richtsnoer voor ons dagelijks handelen. Zelfreflectie en dialoog bieden ons de instrumenten om ons handelen aan de kernwaarden te toetsen. De kernwaarden luiden:

 • Maatwerk en mogelijkheden bieden
 • Ondersteuning in meedoen
 • Respectvolle dialoog
 • Ondersteuning met kwaliteit
 • Professionele samenwerking.

De gedragscode vindt zijn juridische basis in artikel 7:660 BW. Het Burgerlijk Wetboek bevat tevens de artikelen omtrent goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Afspraken   

 • wij gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaars levensbeschouwing, normen en waarden.
 • wij praten niet kwaad over elkaar.
 • wij tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging, zoals schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook. 
 • wij komen niet ongewenst dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Ook seksuele intimidatie in woorden of fysieke uitingen accepteren wij niet. 
 • wij accepteren geen discriminatie in woord of daad.
 • wij respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig met de eigendommen van anderen om.
 • wij roken op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • wij hebben hygiëne hoog in het vaandel.
 • wij komen onmiddellijk zelf in actie wanneer wij zien dat er een situatie ontstaat of kan ontstaan, die gevaar met zich meebrengt voor een ander.
 • wij spreken personen die zich niet aan deze gedragsregels houden daarop aan.
 • wij nemen niet, zonder daar eerst naar te vragen, verantwoordelijkheden van de ander over. 

Professioneel handelen 

 • wij zijn ons bewust van onze positie ten opzichte van de deelnemer: 
 • wij gaan respectvol met de deelnemer om.
 • wij gebruiken collegiale toetsing/intervisie voor de reflectie op onze professionele relatie met de deelnemer. 
 • wij gebruiken de professionele relatie met de deelnemers nooit voor ons eigen voordeel.
 • wij gaan in werk- en privésituaties geen emotionele, intieme of persoonlijke relatie aan met deelnemers en ouders/verwanten. 
 • wij zijn betrokken maar houden professionele afstand. 
 • wij dringen niet verder in het privé-leven en de privé-sfeer van de deelnemer door dan nodig is voor de vastgestelde ondersteuningstaken.
 • wij zijn uiterst terughoudend in het aangaan van privé-contacten met deelnemers – ook via social media – buiten het werk.
 • wij kopen of verkopen geen goederen of diensten van en aan deelnemers
 • wij beschouwen alle seksuele contacten tussen medewerkers en deelnemers – ongeacht de vorm – als ontoelaatbaar en strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.
 • wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie rondom de deelnemers conform de dienstverlening overeenkomst. 
 • wij vinden dat alcohol, drugs en werk niet samengaan. Daarom voeren wij ons werk niet uit onder invloed van deze middelen.

Integriteit

 • wij ondernemen geen persoonlijke activiteiten en hebben geen financiële belangen die nadelig kunnen zijn voor de belangen van het Hof van Kijk Uit en die kunnen resulteren in loyaliteitsconflicten of strijdige belangen. Voor het aangaan van nevenactiviteiten overleggen wij met het bestuur.
 • wij gebruiken bedrijfseigendommen (bijv. mobiele telefoons, tablets, computers, gereedschap etc.) voor onze werkzaamheden binnen Hof van Kijk Uit en niet voor privédoeleinden (tenzij we hierover afspraken hebben gemaakt met het bestuur). 

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers omgang met deelnemers Hof van Kijk-Uit

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers van de Hof van Kijjk-Uit zijn niet eenduidig. De een wil even een arm om zich heen als het troost zoekt, de ander heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting Hof van Kijk-Uit voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

 1. De (vrijwillige) medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. De (vrijwillige) medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De (vrijwillige) medewerker mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De (vrijwillige) medewerker zal tijdens uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer.
 7. De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de (vrijwillige) medewerkers gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De (vrijwillige) medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, , e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met (minderjarige) deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met (minderjarige) deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met (minderjarige) deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door bestuur van Hof van Kijk-Uit.

Ondertekening vrijwilliger

 

 

 

Ondertekening Bestuur Hof van Kijk-Uit